Menu
koniec za

REGULAMIN PROMOCJI 

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji jest MC studio reklamowe, właściciel marki koszulove.com, z siedzibą w Sulechowie, ul. Narutowicza 5, 66-100 Sulechów.
2. Zasięg Promocji ogranicza się do e-sklepu koszulove.com

Warunki i zasady udziału w promocji
1. Ceny wybranych produktów zostały obniżone o 50%.
2. Rabaty przyznawane z tytułu Promocji są liczone od ceny aktualnie obowiązującej w sklepie.
3. Z promocji wyłączone są produkty w kategorii OUTLET, BY GRUSZECKA, bony podarunkowe oraz odzież z własnym nadrukiem.
4. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem.

 Postanowienia końcowe
1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem koszulove.com oraz w kanałach social media marki koszulove.


Compare